Sydöstra delen av Byle

Detaljplanen redovisar utbyggnadsmöjligheter för ca 160 nya bostäder. Ungefär hälften av de tillkommande bostäderna förelås vara friliggande villor och övriga lägenheter i flerbostadshus längs områdets nya tillfartsväg med alléplantering.


Skanskas nya bostadsrätter, vy från Jarlabankes väg

Planområdet är ca 23,5 ha stort och beläget norr om Jarlabankes väg i den nordöstra delen av Täby kyrkby. Området, som var det sista stora förnyelseområdet i Täby, saknade kommunalt VA-nät och hadde ett glest vägnät bestående av grusvägar. Idag är VA-nätet samt vägnätet utbyggt och .klart

Försäljning

Eventuella kvarvarande obebyggda fastigheter idetta område ägs av privatpersoner. Intresserade av tomter och hus i området kan söka bland mäklarannonser, se länk till höger.

Fastighetsbildning

Fastighetsplaner har upprättats kvartersvis av lantmäterimyndigheten på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Ansökan om ny- eller ombildning av fastigheter sker efter skriftlig ansökan till Lantmäterimyndigheten i Täby. Se länk till höger.

Gatukostnader

Då gator och andra allmänna platser inom området var färdigställda debiterade kommunen gatukostnaderna, dvs vid årsskiftet 2008/2009. Debitering skedde utifrån de faktiska kostnader som uppstod vid utbyggnaden.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-11-11