Nybyggnad av flerbostadshus i Roslags-Näsby.

Ett bostadshus för cirka 140-150 små lägenheter planeras vid Näsbyvägen söder om Scandic hotell. Byggnaden kommer att bli väl synligt från Norrtäljevägen. En högre del, tio våningar, vänder sig mot motorvägen och det storskaliga landskapet. En lägre del, sex våningar, vänder sig mot befintliga bostadshus. Planområdet ligger nära Roslags-Näsby station med hållplats för Roslagsbanan och ett visst serviceutbud. Det är också nära till hållplats för motorvägsbussar och till det regionala vägnätet för cykeltrafik.


Detaljplanens syfte och innehåll 

Detaljplanens syfte är att ge plats för ett bostadshus i sex till tio våningar på fastigheten Sågtorp 3 i Täby och därmed möjliggöra byggande av 140-150 små bostäder. Byggnaden placeras i korsningen Ytterbyvägen-Näsbyvägen och formas till en karaktäristisk byggnad som i det öppna läget är väl synligt från Norrtäljevägen. Detaljplanen möjliggör även att befintligt hotell byggs på med två våningar till totalt åtta våningar.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Detaljplanen vann laga kraft 3 september 2015.

Tidplan

Planuppdrag 17 september 2012
Samråd 29 april – 23 maj 2014
Granskning 24 februari - 24 mars 2015
Antagande 15 juni 2015, överklagad till Länsstyrelsen, överklagandet är återkallat
Laga kraft

2015-09-03

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-02