Utbyggnad av 300 nya lägenheter i Nytorp

På tidigare industritomter byggs ett nytt bostadsområde med ca 300 lägenheter och två nya fickparker. Syftet är att skapa en tät, levande och attraktiv stadsdel med bostäder och närhet till rekreationsområde.

Färdigt bostadsområde 2017.

Nuläge

Kommunen har anlagt en tillfällig parkering för Norskogsbadets gäster i Centralparken. Infart till parkeringen sker vid korsningen Gökvägen/Centralvägen. Parkeringen är tillfällig och kommer att tas bort när de ordinarie parkeringsplatserna är klara i det nya bostadsområdet.

Arbetet med att färdigställa de nya lokalgatorna kommer att påbörjas under hösten 2016. De nya parkerna och planteringarna kommer att utföras under 2017 allteftersom de nya bostadshusen blir klara. Uppförandet av de nya bostadshusen pågår för fullt. Arbetet innebär att viss störande verksamhet kan förekomma under korta perioder.

Genomförande

Kommunen utförde under 2015 utbyggnad av vatten och avlopp i befintliga gång- och cykelvägar samt gator. Dessa arbeten avslutades i oktober 2015. Utbyggnaden av bostäderna påbörjades i augusti 2015. Uppförandet av bostadshusen är uppdelat i två etapper där den första etappen ligger närmast Centralparken. Den andra etappen påbörjades under våren 2016.

Kommunen kommer att färdigställa de allmänna platserna (gator, gång- och cykelvägar samt parker) i etapper som samordnas med uppförandet av bostadshusen. Tillfälliga gång- och cykelvägar kommer att anordnas liksom en tillfällig parkering för badgäster under sommaren.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 2015-01-13

Genomförande planerat 2015-2017

Utbyggnaden klar slutet av 2017


Den gula linjen visar gränsen för den nya detaljplanen.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-07-12