Start / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utbyggnad / Pågående utbyggnadsprojekt / Ullna Strand (fd Nordvästra Arninge-Ullna)

Ullna Strand (fd Nordvästra Arninge-Ullna)

Nya bostäder ca 700 st, en skola och en förskola är planerat för första etappen på den omfattande utbyggnad och omvandling av Arninge-Ullna. Syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i Arninge.

Vy från skogsdungen

Området omfattar nordvästra delen av Arninge-Ullna mellan Ullnasjön och Hägerneholm. Området gränsar i väster mot Arningevägen, i öster mot Slalomvägen och i söder mot Ullnavägen och industriområdet i kvarteret Vinkelhaken m.fl. samt i norr mot Arninge golfbana.

Huvuddelen av bebyggelsen blir två till fem våningar. Tydliga grönstråk förbinder bostadskvarteren med omgivande naturmarker, och bebyggelsen anpassas till utbyggd golfbana i nordväst. Längs vattnet har en strandpromenad för allmänheten iordningställts.

Den nya bebyggelsen består av två delområden. Kanalkvarteren, närmast Ullnasjön, blir en mer stadslik miljö med 5-våningshus och en strandpark vid sjön. Skogskvarteren i norr har mer karaktären av trädgårdsstad och består av mindre flerbostadshus, stadsradhus och gruppbyggda småhus.  

Genomförande

Utbyggnad av bostäder

En markanvisningstävling genomfördes under 2012 avseende det första bostadsområdet inom Arninge-Ullna, skogskvarteren. Tävlingen var öppen för alla bostadsföretag. NCC Boende AB, Titania AB, Småa AB och Kärnhem Svenska AB vann tävlingen och köpekontrakt har nu tecknats avseende totalt 250 bostäder i flerbostadshus, radhus och villor. Byggstart skedde under våren 2014.Inflyttning pågår sedan hösten 2015.

Enligt SL:s nuvarande tidplan (2014-05-26) ska en ny station på Roslagsbanan vara utbyggt i Arninge Resecentrum under 2018/2019. För mer information om Arninge resecentrum följ länk till höger.

Utbyggnad allmän service

I Hägerneholm planeras det en förskola för 110 barn och en f-6 skola för 600 elever. Vid skolan kommer det också att byggas en fullstor idrottshall och 7-manna konstgräsplan.

Under 2019 öppnas verksamheten för förskolan och skolan.

Planprocessen

Stadsbyggnadsnämnden godkände planen för antagande den 9 november 2010. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2010. Detaljplanen vann laga kraft 21 januari 2011. 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-01-26