Start / Bygga, bo och miljö / Upplåtelser av offentliga platser och torghandel

Upplåtelser av offentliga platser och torghandel

För att anordna en offentlig tillställning, allmän sammankomst eller ställa upp saker på offentliga platser, behövs tillstånd från polisen. För att bedriva torghandel på Täby torg behövs inte polistillstånd men tillstånd och markupplåtelse från kommunen. Torghandel är endast tillåten på Täby torg.


Offentlig plats

Upplåtelser av offentliga platser regleras av ordningslagen SFS 1993:1617. Med offentliga platser menas i huvudsak gator, vägar, torg, parker samt innetorg och liknande där allmänheten har tillträde.

För att använda en offentlig plats med en verksamhet som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits till krävs ett tillstånd. Tillståndsgivande myndighet är polisens tillståndsenhet.

I de allra flesta fall är kommunen markägare och blir då remissinstans vid en ansökan. Kommunen har vetorätt och kan utan motivering avstyrka en ansökan.

Innan du ansöker hos polisen kan det vara bra att du talar med kommunens handläggare av markupplåtelser för att få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser. Se kontaktinformation till höger på sidan. 

Ansökan krävs bla för:

  • Offentlig tillställning
  • Allmän sammankomst
  • Nyttjande av offentlig plats (tex byggetablering, containeruppställning, uteservering, mobilkransuppställning, reklamskyltar, filminspelning m.m.)

Ansökningsblankett

Blankett för polistillstånd finns att hämta på polisens hemsida. Under ”blanketter” finns en blankett som heter : ”ansökan tillstånd ordningslagen”. Den kan även beställas eller hämtas på närmaste polisstation. Se länk till höger på sidan.  

Avgifter

Polisens tar ut en avgift för handläggning av ärendet, se citypolisens hemsida under relaterade länkar till höger. Kommunens avgifter för olika verksamheter på offentlig plats regleras enligt särskild taxa antagen av kommunfullmäktige.

Torghandel

På Täby torg i Täby centrum finns ett salutorg för detaljhandel av olika varor. Antalet platser är ca 50 stycken och det går att hyra upp till två platser åt gången med eller utan el. Tillstånd utfärdas av mark- och exploateringsenheten. Upplåtelse av torgplatserna på salutorget samt bestämmelser för torghandel regleras av kommunens ”lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Täby” (torghandelsstadgan) som finns i menyn till höger. Observera att tillstånd från polisen inte behövs vid ansökan av torgplats.

En fast torgplats på Täby torg upplåts för ett år i taget och tillståndshavaren har rätt att när som helst säga upp sitt tillstånd. En tillfällig torgplats upplåts för 7 eller 30 dagar och avslutas automatiskt när upplåtelsetiden gått ut. Tillstånd är personliga och får inte överlåtas på annan eller upplåtas i andra hand.

Torghandel är tillåten måndag – fredag kl. 8.30 – 19.00 samt lördag och söndag/helgdag kl. 8.30 – 17.00

På salutorget får endast detaljhandel bedrivas. Försäljning av mat och dryck som bereds på plats, till exempel food truck och korvvagn, räknas inte som torghandel utan behöver polistillstånd. I förekommande fall skall erforderliga tillstånd inhämtas från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Knivar, sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska varor samt andra varor som kan befaras medföra avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på torget.

På anvisade torgplatser ska de varor som erbjuds till försäljning saluhållas från stadiga försäljningsstånd, torgvagn, bord eller liknande.

Avgifter 

OBS! För närvarande kan Kommunen ej tillhandahålla elanslutning för torghandel.

Avgiften för torgplatser och elanslutning regleras i kommunens ”Avgiftstaxa för upplåtelse av offentlig plats” som finns i menyn till höger. Avgiften avser en torgplats om 9 kvm och faktureras månadsvis i förskott. Om tillståndshavaren säger upp tillståndet avslutas avgiftsuttaget närmast efterföljande kalendermånad. Kostnaden för elanslutning faktureras separat beroende på strömstyrka. På torget finns enfas- och trefasuttag.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för fasta och tillfälliga torgplatser finns under relaterade dokument till höger. Blanketten skrivs ut, fylls i, signeras och skickas tillsammans med F-skattesedel till:

Täby kommun
Samhällsutvecklingskontoret
Mark- och exploateringsenheten
183 80 Täby

Ansökan behandlas av mark- och exploateringsenheten och återsänds sedan till den sökande med kommunens utlåtande. Tillstånd skickas med en kartskiss som hänvisar till vilken torgplats tillståndet gäller för. Det är inte tillåtet att ställa sig på annan torgplats än den som tillståndet gäller. Tillståndet skall finnas vid försäljningsstället när försäljning pågår. Kommunen kontrollerar salutorget regelbundet och handlare skall visa upp giltigt tillstånd på begäran.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-22