Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och Avlopp (VA)

Vatten och Avlopp (VA)

Vatten och Avlopp (VA) är något det flesta aldrig ägnar en tanke. Det fungerar nästan alltid och man är nöjd med kvaliteten. Här får du en övergripande information om hur Täbys kommunala vatten och avlopp fungerar. Det finns nog delar du inte kände till. Varifrån får vi vårt dricksvatten och vad gör vi med vårt avloppsvatten? Och vart tar dagvattnet vägen när det runnit ned i gatornas rännstensbrunnar?

Täbys VA-broschyrVA-broschyr

I Täbys VA-broschyr (läs direkt som pdf-fil) kan du snabbt skaffa dig information om vatten och avlopp.

VA-broschyren finns att hämta vid receptionen i kommunhuset, och kan även beställas genom att kontakta Täby kommuns VA-enhet.

Vattentjänster i Täby

Allt som har med kommunalt vatten och avlopp att göra kallas för vattentjänster. Nästan alla Täbys invånare är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Endast ett fåtal hushåll har egen brunn och enskilt avlopp. Fördelarna med kommunalt VA är många. Vattenkvaliteten testas kontinuerligt och skadliga ämnen avlägsnas. Man behöver alltså inte ta egna vattenprover och ordna med egen reningsutrustning, avsaltare eller avhärdare. Man behöver inte heller oroa sig för torka eller saltvatteninträngning i brunnen och man behöver inte fundera kring miljöpåverkan från den egna avloppsanläggningen. Det är kort sagt mycket bekvämt att ha kommunalt vatten och avlopp - något de flesta aldrig ägnar en tanke åt eftersom det är en så naturlig del av vardagen.

Vattentjänster i Täby är ett samarbete mellan:

Norrvatten Täby Käppalaförbundet Roslagsvatten

  • Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar dricksvatten vid vattenverket Görvälnverket (i Järfälla), samt distribuerar dricksvatten till alla medlemskommuner.
  • Täby kommun är VA-huvudman och sköter kommunalt vatten och avlopp inom kommunen.
  • Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som tar hand om (via Käppalatunneln) och renar avloppsvatten vid avloppsreningsverket Käppalaverket (på Lidingö).
  • Roslagsvatten är ett kommunägt bolag som sköter VA-debitering för de flesta VA-abonnenter i Täby. Det är Roslagsvatten som skickar ut din VA-faktura.

Sprinkler för brandbekämpning

Ett sätt för en fastighetsägare att bekämpa en brand är att använda ett vattensprinklersystem. För att få installera och använda ett vattensprinklersystem på en fastighet krävs ett avtal med VA-huvudmannen. Läs mer om vattensprinklersystem.

Fettavskiljare

Många avloppsstopp beror på stora mängder fett i avloppsvattnet. Du som äger en fastighet med en restaurang, ett café eller annan livsmedelslokal måste se till att fettavskiljare finns installerad. Läs mer om fettavskiljare.

Köksavfallskvarn (KAK)

I Täby får man inte installera och använda köksavfallskvarn ansluten till VA-anläggningen, oavsett vad försäljare och installatörer säger. Inget avfall får spolas ned i avloppet, förutom toalettpapper förstås. Läs mer om köksavfallskvarn.

Oljeavskiljare

Spillvatten

Spillvatten (avloppsvatten) från verksamheter/företag kan till exempel innehålla höga halter metaller, oljor, slam eller fett. Det kan också handla om att spillvattnet har ett för lågt eller för högt pH-värde. Det finns framtagna riktlinjer för hur olika verksamheter/företag ska hantera sitt spillvatten innan det avleds till ledningsnätet, bland annat vad som gäller för fordonstvättar och oljeavskiljare. Läs mer om avlopp från verksamheter.

Dagvatten

Dagvatten är idag ett stort miljöproblem eftersom det för med sig en hel del föroreningar ut i sjöar och vattendrag. När dagvattnet rinner igenom samhället för det med sig bland annat tungmetaller, näringsämnen och oljor. Föroreningarna följer med dagvattnet ut i sjöar och vattendrag, där de kan orsaka algblomningar och försämra möjligheterna för växter och djur att leva. I Täby gör vi vad vi kan för att försöka rena dagvattnet innan det når sjöar och vattendrag. Dagvattendammar och oljeavskiljare är två exempel på reningstekniker som kan användas. Men kom ihåg, det allra bästa är att en förorening aldrig uppstår! Läs mer om dagvatten.

Löttingelunds VA-förening

I Löttingelund finns en VA-förening som levererar vattentjänster till drygt 200 abonnenter inom sitt område. Dricksvatten levereras till området via Täby kommuns ledningsnät och kommer från Norrvatten. Spillvatten i området leds till Täby kommuns ledningsnät och renas i Käppala avloppsreningsverk på Lidingö. Besök Löttingelundsföreningarnas hemsida för mer information.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-06-09