Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken, till skillnad från exempelvis grundvatten som rinner i marken. I våra samhällen är en stor del av marken täckt av hus, vägar och torg som gör att vattnet inte kan infiltreras och tas upp i jorden. För att förhindra översvämning leds då istället dagvattnet ned i rännstensbrunnar och vidare i ledningar och diken till någon sjö i eller i närheten av samhället.

Ledningsnätet för dagvatten i Täby är drygt 20 mil långt och innefattar ett fåtal pumpstationer. Till detta kommer ungefär 5 kilometer tunnlar och cirka 3 mil diken. Dagvattnet leds oftast med självfall till närmaste sjö eller vattendrag. I kommunen finns uppåt ett femtiotal utsläppspunkter om både ledningar och diken räknas. På ett tjugotal platser genomgår dagvattnet någon anläggning för fördröjning eller rening, innan det släpps ut.

Dagvattnet är idag ett stort miljöproblem eftersom det för med sig en hel del föroreningar ut i våra sjöar. När dagvattnet rinner igenom samhället för det med sig samhällets tungmetaller och näringsämnen. Föroreningarna följer med dagvattnet ut i våra sjöar och vattendrag där de kan orsaka algblomningar och försämra möjligheterna för växter och djur att leva. I Täby gör vi vad vi kan för att försöka rena vattnet innan det når sjöarna.

Dagvattenhandbok

Dagvattenhandbok för Täby innehåller bestämmelser, råd och riktlinjer för dagvattenhantering i Täby kommun, och kan nås via länk under dagvatten i menyn till vänster.

Dagvattensamverkan

Oxunda VattensamverkanTäby har tillsammans med fem grannkommuner gått samman i Oxunda vattensamverkan. De övriga kommunerna är Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Syftet är att hålla sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde friska. Avrinningsområdet breder ut sig i de fem kommunerna och vattnet rinner slutligen ut i Mälaren, alldeles i närheten av Görvälns vattenverk som producerar regionens dricksvatten.

Dagvattenpolicy

Oxunda vattensamverkan har tagit fram en dagvattenpolicy som antagits av Täby kommun i mars 2016, en revidering av tidigare dagvattenpolicy från 2001. I Täby gäller dagvattenpolicyn för hela kommunen, alltså även den del som inte avrinner till Oxundaån.

Dagvattenstrategi

TäbyTäby kommuns dagvattenstrategi är tänkt att skapa en god grundnivå för dagvattenhanteringen i Täby. Den ska ge en samsyn om vad som behöver göras för att samhället ska byggas på ett sätt som är mer översvämningssäkert och som ger goda möjligheter att minska föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag. Dagvattenstrategin har politiskt stöd och anger därmed Täbys hållning i dagvattenfrågan. Den gäller vid planläggning, exploatering och byggnation inom hela Täby. Bestämmelserna aktualiseras vid all ny-, till- eller ombyggnation som inte är av obetydlig karaktär. Dagvattenstrategin angår alla som bygger eller anlägger något i Täby. Den är tänkt att ge vägledning till såväl tjänstemän och byggherrar som fastighetsägare i Täby, så att alla strävar mot samma mål.

Dagvattendammar

Följ med på en rundtur vid Visingedammen och Skogbergadammen i Täby. Nedan följer två filmer som visar dammarna lite mer ingående.

Utforma dagvattendammar.

Skapa mervärden i dagvattendammar.

Vill du veta mer om dagvattendammar? Läs mer under dagvatten i menyn till vänster.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-20