Start / Bygga, bo och miljö / Vatten och Avlopp (VA) / Dagvatten / Hjälp oss hålla sjöarna friska

Hjälp oss hålla sjöarna friska

Alla dagvattenanläggningar släpper igenom en del föroreningar, och de flesta dagvattenutsläppen sker fortfarande helt utan reningsåtgärd. Det är därför av stor vikt att alla som bor i ett tätbebyggt samhälle hjälps åt att minska påverkan på sjöarna redan där dagvattnet uppkommer. Det är oftast lättare att minska volymen dagvatten och att undvika att det förorenas, än att rena det i efterhand.

ÄngsholmsparkenDen största delen av allt dagvatten som rinner ned i rännstensbrunnar, stuprör och dräneringsledningar går orenat ut i sjöar och vattendrag - ofta med övergödning och algblomning som följd. Även på de ställen där en damm eller någon annan typ av reningsanordning anlagts, slipper en hel del av föroreningarna igenom.

Det är viktigt att alla hjälps åt att förhindra onödig förorening av dagvattnet. Fastighetsägare kan lätt begränsa uppkomsten av dagvatten, och du som enskild person kan enkelt minska din egen påverkan på en närbelägen sjö. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla sjöarna friska!

Biltvätt

BiltvättTvättas bilen på gatan, så kallad "fultvätt", rinner det smutsiga och förorende vattnet rakt ut i sjön. Att tvätta sin bil på en biltvätt istället för på gatan är en stor miljögärning. Biltvättarna kan nämligen ta hand om farliga partiklar, som olja och tungmetaller, på ett sätt så de inte belastar naturen. Tvättar du bilen på gatan rinner det smutsiga vattnet istället ner i dagvattenbrunnar och sedan ut i naturen.

Det är lätt att göra rätt! Tvätta bilen på en biltvätt nästa gång och gör en stor gärning för miljön. Vill du läsa mer om biltvätt och miljö är ett tips att besöka Svenskt Vattens kampanjsida Mitt Vatten. Svenskt Vatten har gjort en informationsfilm om biltvätt för att lyfta fram kampanjen Stora Biltvättarhelgen. I menyn till höger under länkar och dokument hittar du ytterligare information.

Enkla tips för renare sjöar och vattendrag

Genom att göra några enkla val i vardagen kan du hjälpa till att minska mängden föroreningar som belastar sjöar och vattendrag.

 • Tvätta inte bilen på asfalterade eller stenlagda ytor. Använd helst tvätthallen på bensinstationen. Om du tvättar bilen på gräsmattan, använd helst såpa och helst inte avfettningsmedel.
 • Kör mjukt så minskar slitaget på däck, dubbar, bromsbelägg och vägens asfalt samt mängden avgaser.
 • Gödsla inte trädgården i onödan. Beräkna gödselgivan. För mycket gödsel i dagvattnet kan leda till övergödning och algblomning i våra sjöar.
 • Fördröj gärna dagvattnet på tomten. Led ut takvattnet på gräsmattan där det kan infiltreras. Samla gärna regnvattnet i tunnor eller dammar för trädgårdsbevattning.
 • Hårdgör inte ytor i onödan. Använd helst grus eller andra genomsläppliga material istället för asfalt och stenplattor.
 • Låt inte skrotbilar stå och rosta och droppa olja.
 • Plocka upp efter din hund.
 • Släng inte fimpar och annat skräp ute på gatan eller i naturen. Använd papperskorgar eller ta med skräpet hem!
 • Töm aldrig rester av cement och betong, tvättvatten eller liknande i rännstensbrunnarna. Det är bättre att tömma ut det på en gräsmatta eller liknande genomsläpplig yta där det kan infiltrera och tas omhand.
 • Farligt avfall såsom till exempel färg och lösningsmedel ska alltid lämnas till miljöstation eller annan anvisad plats.
 • Om du ska installera en värmepump och utföra någon form av borrning, följ anvisningar från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Använd enbart certifierade företag med certifierade installatörer och borrare. Borrvatten och spolvatten måste tas omhand och avslammas. Borrvatten och spolvatten innehållande slam/borrkax får inte ledas till dike eller till ledning för dagvatten.

Håll koll på vad som rinner ned i din närmaste rännstensbrunn, du kanske återser det eller effekterna av det i din närmaste badsjö!

Ängsholmsbadet

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-21