Ledningsnät - VA

Kommunen arbetar ständigt med att förebygga avbrott i dricksvattenleveranserna och att minska risken för avloppsstopp med risk för bräddning till vattendrag och sjöar. Detta sker genom ett kontinuerligt underhåll av ledningsnätet och tillhörande anläggningar. Problem som ändå uppkommer avhjälps effektivt genom god beredskap med välutbildad personal som kan rycka ut dygnet runt. Pumpstationerna har datoriserade styr- och övervakningssystem för att minimera risken för haverier och utsläpp.

Täbys ledningsnät för dricksvatten och spillvatten (avlopp) är cirka 30 mil långt vardera. Dagvattennätet utgörs av cirka 21 mil ledningar och cirka 3 mil diken med öppen dagvattenavledning. Till ledningsnätet hör även cirka 5 km tunnlar för dagvatten och spillvatten samt pumpstationer.

Duplikat system för spill- och dagvatten

Täbys ledningsnät är ett helt duplikat system. Detta innebär att spillvattnet (avloppet) och dagvattnet rinner i separata ledningar. Spillvattnet rinner till avloppsreningsverket och dagvattnet till någon sjö eller vattendrag i närheten. På avloppsreningsverket vill man inte ha för stora mängder dagvatten.

Dagvattnet innehåller föroreningar som man inte vill ha i avloppsslammet, eftersom man vill kunna använda detta i jordbruket. Dagvatten kommer dessutom stötvis när det regnar, vilket gör att det kan vara svårt att ta hand om det i avloppsreningsverket. För stora flöden kan leda till bräddningar av spillvatten ut i sjön. Det är alltså mycket eftersträvansvärt att ha ett duplikat system, för miljöns skull, men det är långt ifrån alla kommuner som har det idag.

Omläggning och renovering av VA-ledningar

Arbete med VA-ledningarI Täby finns ett stort och utbrett ledningsnät av skiftande utförande, ålder och kvalitet. De äldsta ledningarna är från mitten av 1940-talet. För att allt ska fungera så effektivt som möjligt krävs ett omfattande underhållsarbete.

Ledningsnätet förnyas kontinuerligt genom omläggning och renovering. Förnyelsetakt för ledningsnätet är ett mått på hur lång tid det tar att genomföra omläggning och/eller renovering av hela ledningsnätet. Förnyelsetakten bör anpassas efter den förmodade livslängden för en ledning.

Det finns många faktorer som avgör hur lång livslängd en viss ledning har, men erfarenheter visar att livslängd på omkring hundra år inte är ovanligt.

Ett väl underhållet ledningsnät skapar driftsäkerhet och minskar behovet av akuta insatser.

Pumpstationer

Pumpstation med driftpersonalTäby har pumpstationer för både spillvatten och dagvatten. De används för att pumpa vatten från låg till högre nivå i terrängen.

Spillvatten

Pumpstationer är en del av ledningsnätet och de finns för att pumpa spillvatten från olika områden i Täby kommun till Käppalaförbundets ledningar och tunnel, för vidare transport till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö.

Spillvatten kan transporteras med självfall eller under tryck. För transport med självfall gäller att spillvattnet rinner från hög till lägre nivå i terrängen. För transport under tryck gäller att spillvattnet pumpas från låg till högre nivå i terrängen.

Dagvatten

Pumpning av dagvatten följer samma grundprinciper som pumpning av spillvatten. Eftersom Täby har skilda ledningssystem för spill- respektive dagvatten leds dagvatten inte till Käppala avloppsreningsverk. Dagvatten leds via dagvattenledningar och olika typer av dagvattenanläggningar (dammar, fördröjning, oljeavskiljare) till recipient (vattendrag, sjöar, hav).

Drift, styrning och övervakning

Drift, styrning och övervakning av pumpstationer sker av utbildad personal, som till sin hjälp har ett datoriserat driftsystem för styrning och övervakning.

Asbestcementrör

Då och då väcks frågan om asbest i dricksvattnet. För att alla invånare i Täby ska känna sig helt trygga med sitt dricksvatten har alla kända sträckor med eternitrör, innehållande asbest, bytts ut till ledningar av andra material.

De asbestcementrör som tidigare funnits i Täby, cirka 1,2 km, har varit i gott skick och bedömningen är därför att ingen av våra konsumenter behöver känna oro eftersom ingen asbest läckt ut. De sista ledningarna byttes ut under år 2007.

Att tänka på innan du gräver - VA

Att tänka på innan du gräver (Norrvatten)Varje år inträffar ett antal skador på VA-ledningar i samband med grävjobb. Detta orsakar stora problem. Det medför höga kostnader och får i vissa fall allvarliga konsekvenser för VA-försörjningen. Alltför ofta uppstår problem i samband med grävning, schaktning och andra markarbeten i närheten av VA-ledningar. De här problemen kan undvikas.

I Täby finns allmänna VA-ledningar från Norrvatten, Täby kommun och Käppalaförbundet. Dessa ledningsägare ska alltid kontaktas vid grävjobb i närheten av allmänna VA-ledningar.

På webbtjänsten "Ledningskollen.se" (se länk i menyn till höger) finns information om ledningsägare inom ett visst område.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-19