VA-taxa

Täbys VA-taxa 2017, som gäller från och med 1 januari 2017, kan laddas ned från den här sidan (en häftad papperskopia kan beställas från Täby kommun).

VA-taxa 2017Täbys VA-taxa beskriver vad fastighetsägare som nyttjar allmänna vattentjänster i Täby ska betala för dessa.

VA-taxa 2017

Den fasta delen (anläggningsavgiften) i VA-taxan är oförändrad jämfört med 2016.

Den rörliga delen (brukningsavgiften) i VA-taxan sänks med 3 procent jämfört med föregående år. Den rörliga avgiften för år 2017 är 21:99 kr inkl moms per kubikmeter levererat vatten. I den rörliga avgiften ingår produktion och distribution av dricksvatten samt omhändertagande och behandling av spillvatten.

VA-taxans uppbyggnad

VA-verksamheten är taxefinansierad till 100 procent, vilket betyder att inga skattemedel används. Inte heller förs några VA-medel över till skattefinansierade verksamheter.

Nyanslutning VA

För nyanslutning av en fastighet till det kommunala VA-nätet betalas en anläggningsavgift som baseras på en servisavgift, lägenhetsavgift och tomtstorlek. Om du tar hand om ditt dagvatten själv blir servisavgiften lägre. Kommunen kan hjälpa dig att beräkna hur stor din avgift blir.

Brukningsavgift VA

Brukningsavgiften för dricksvatten är helt rörlig och motsvarar den uppmätta förbrukningen.

Brukningsavgiften för avloppsvatten, det vill säga spillvatten, består av en mindre fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga delen baseras på vattenförbrukningen.

Brukningsavgiften för dagvatten utgörs av en fast avgift för en- och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljshus styrs avgiften av tomtytan. Om du tar hand om ditt dagvatten på fastigheten får du reducerad taxa.

VA-debitering

RoslagsvattenRoslagsvatten heter det kommunägda bolag som sköter om VA-debitering och avläsning för de flesta abonnenter i Täby. Det är Roslagsvatten som skickar ut din faktura. Vid flytt eller ändrade ägarförhållanden ska detta anmälas till deras kundtjänst.

Roslagsvattens medlemskommuner äger olika stora delar av bolaget, motsvarande arbetsinsatsen i kommunen. Kommunerna är Danderyd, Knivsta, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Vissa av dem har lagt över en stor del av VA-arbetet på Roslagsvatten, medan andra föredrar att sköta underhåll och annat i egen regi. Täbys andel är endast 1 procent.

Om du har frågor om din vattenförbrukning ska du kontakta Roslagsvatten. Hit ska du även vända dig för att göra en flyttanmälan eller ägarbyte.

Lag om allmänna vattentjänster

Den 1 januari 2007 trädde en ny lag i kraft som reglerar kommunernas ansvar och skyldigheter för allmänna VA-anläggningar - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Denna lag reglerar bland annat hur avgifter för de allmänna vatten- och avloppstjänsterna ska och får tas ut och innebär vissa förändringar från tidigare lagstiftning. Kravet var att de nya föreskrifterna skulle vara färdiga senast 2008-12-31. I Täby finns de med i den nya taxan som började gälla 2009-01-01.

Täby har sett över VA-taxan och sättet att ta betalt för vatten- och avloppstjänster. VA-verksamheten är helt finansierad av avgifter från användarna, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten går inte med vinst.

Lagen säger att avgiftsuttaget ska vara fördelat rättvist och skäligt på dem som har nytta av anläggningen. För att avgifterna ska fördelas så rättvist som möjligt krävs att intäkterna från avgifterna avspeglar de faktiska kostnaderna för respektive tjänst i största möjliga mån så att man endast betalar för de tjänster man har möjlighet att nyttja.

I Täbys nya taxa har några nya avgiftsparametrar införts så att avgiftsuttaget bättre ska kunna fördelas på dem som har tillgång till respektive tjänst. Den stora förändringen är att fasta avgifter införts för bland annat dagvattentjänster.

En väsentlig förändring i och med den nya lagen är att även de som ansvarar för allmän platsmark, så som allmänna parker och vägar, ska vara med och betala för att kommunen tar hand om dagvatten från dessa områden. Fastighetsägare betalar fortfarande för omhändertagandet av dagvatten från lokalgator.

I den nya taxan har även anläggningsavgifterna setts över och justerats för att anpassas till den nya lagstiftningen samt för att täcka de faktiska kostnader som uppstår vid anslutning av nya fastigheter.

Frågor om VA-taxa

Har du frågor och/eller funderingar när det gäller Täbys VA-taxa, tveka inte att höra av dig till kommunens handläggare.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-01-03