Start / Företagare / Förslag till avtalsförändringar för utförare inom social omsorg

Förslag till avtalsförändringar för utförare inom social omsorg

2017-06-19 11:15

Som ett led i att höja kvaliteten av vård och omsorg i Täby samt att göra det attraktivare för företag att teckna avtal med kommunen, föreslås vissa förändringar i avtal och uppföljning. Förslagen kommer att behandlas i socialnämnden i oktober 2017.

Förslagen handlar bland annat om förenklad och förbättrad uppföljning samt förändringar i avtalen och presenterades för ett sextiotal utförare vid ett informationsmöte 15 juni.

Nedan är en sammanfattning av vad förslagen innebär.

Avtalsuppföljningen blir enklare och digital

Istället för att göra en stor uppföljning per år kommer utförare att lämna färre uppgifter, men vid fler tillfällen via uppföljningssystemet Stratsys. Samtidigt kommer kommunen att göra oannonserade uppföljningar i form av slumpmässiga stickprov, men också om kommunen får in avvikelserapporter eller vid uppföljning av nya utförare och vid ägarbyten.

Om en utförare får anmärkning vid en uppföljning ges chansen att rätta till detta inom en begränsad tidsram, istället för att samarbetet avslutas. För att hantera eventuella allvarliga avvikelser och brister kommer en sanktionsmodell införas.

Förfrågningsunderlagen förenklas

Det kommer att bli tydligare om vad och hur uppgifter i förfrågningsunderlag ska lämnas till och bedömas av kommunen. Det kommer också att bli enhetligt i hur kommunen samlar i dokument.

Anhöriganställning kommer inte längre vara tillåtet

Allt fler kommuner begränsar utförares möjlighet att anställa anhörig. Det vill säga att anställa anhörig till en brukare för att tillgodose brukarens behov enligt biståndsbeslut. Det föreslås även begränsas i Täby kommun. Syftet med att ta bort möjligheten till att anställa anhörig är att det försvårar möjligheten att följa upp insatsens kvalitet och uppdraget i övrigt. Utförare kan däremot anställa anhöriga till en brukare förutsatt att det sker enligt gällande villkor vad gäller krav på kompetens och att anställningen utformas som en ordinär anställning, till exempel undersköterska eller vårdbiträde.

Tillsvidareavtal

Avtal inom vård och omsorg kommer att övergå till tillsvidareavtal. Det betyder att utförare efter att ha tecknat nytt avtal med kommunen inte behöver lämna nytt anbud efter att avtalsperioden är avslutad, utan endast lämnar kompletteringar som krävs, till exempel vid en lagförändring. Avtalen tecknas för en begränsad tid, till exempel tre år, som sedan förlängs ett år i taget.

Ovan förslag kommer att behandlas i socialnämnden i oktober 2017.

Senast uppdaterad:2017-06-19