Nyheter från Täby kommun

 1. Inställd trafik på Roslagsbanan mellan Kårsta och Roslags Nä... | 2016-07-18

  Buss ersätter tågtrafiken på Kårstalinjen mellan Roslags Näsby och Kårsta på grund av nedriven kontaktledning.

 2. Lyktans särskilda boende och dagverksamhet avvecklas som en ... | 2016-07-11

  Verksamheten vid Lyktans särskilda boende och dagverksamhet för äldre har funnits i flera år. För närvarande deltar 48 personer i dagverksamheten och 19 äldre bor på Lyktans särskilda boende.

 3. Hundlekplatsen färdigställd | 2016-07-08

  Nu är norra Byängsparkens (nära Ensta krog) hundlekplats färdigställd. Här kan hundarna släppas lösa för lek, motion, socialisering och träning samtidigt som det är tänkt att bli en trevlig mötesplats för alla hundägare.

 4. Nattarbeten på Stockholmsvägen | 2016-07-07

  Inför utbyggnaden av Roslagsbanan kommer SL:s entreprenör att utföra arbeten längs Stockholmsvägen.

 5. Ny driftentreprenör gata och park | 2016-07-01

  Fredagen den 1 juli börjar Peab som ny driftentreprenör i kommunen. Peab kommer att ansvara för drift och underhåll av kommunens gator och parker. Avtalstiden för det nya avtalet är fem år med möjlighet till tre års förlängning.

   

 6. Omläggning av vattenledning i Roslags-Näsby | 2016-07-01

  Nästa vecka tas delar av Östra Banvägen i anspråk på grund av omläggnigen av Norrvattens ledning i Roslags-Näsby.

 7. Nu börjar arbetet med ny gång- och cykelbana längs Stockholm... | 2016-06-30

  Inför Roslagsbanans utbyggnad kommer SL:s entreprenör Svenska Väg, på uppdrag av Täby kommun, utföra arbeten längs Stockholmsvägen på sträckan mellan Attundavägen och Turebergsvägen.

 8. Samråd - Ny detaljplan för Enhagens industriområde | 2016-06-29

  Planområdet ligger söder om Lidl:s fastighet och angränsar till Danderys kommun i söder och Täbyvägen i väster. Området omfattas idag av detaljplan S220 som medger markanvändningen kontor och småindustri.  I ny detaljplan prövas  lämpligheten för en mer flexibel markanvändning, såsom skola, verksamheter och tillfällig vistelse. Kontor föreslås fortsätta tillåtas i ny detaljplan.

 9. Samråd - Detaljplaner för ny bebyggelse inom Täby park | 2016-06-27

  De två aktuella detaljplanerna är första etappen inom Täby parkområdet. Syftet med detaljplanerna är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder och verksamheter (handel, service, samlingslokaler etc.)

 10. Aktiv sommar för nyanlända | 2016-06-22

  Skolorna har slutat för terminen och sommaren är äntligen här. För de som kommer att spendera sin sommar i kommunen satsar vi på flera aktiviteter, framförallt riktade mot nyanlända barn och ungdomar, men även vuxna.