Start / Dom i tingsrätten

Dom i tingsrätten

2013-08-30 14:26

En rektor vid Åva gymnasium har dömts för ringa misshandel.

Lennart Krantz, rektor på Åva gymnasium, dömdes igår torsdag den 29 augusti till dagsböter för ringa misshandel av en elev på skolan. Tingsrätten var oenig i sitt beslut. I domen konstateras att rektorn i det här fallet haft skyldighet att ingripa i enlighet med det så kallade tillsynsansvaret.

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att försäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande beteende. Men enligt tingsrättens mening vidtogs en åtgärd som inte stod i rimlig proportion till sitt syfte och utifrån den situation som rådde.

Det var i samband med ett elevuppträdande som en grupp elever ansågs uppträda störande. Lennart Krantz valde då att tillrättavisa en elev genom att ta tag i eleven, vilket senare ledde till en polisanmälan.

För Täby kommun är det av yttersta vikt att både elever och personal ska känna sig trygga och säkra i skolan. Lagar och regler ska naturligtvis följas. Mot den bakgrunden har Lennart Krantz inte längre ansvar för det program som den berörda eleven går på.

Arbetsgivaren kommer även att följa upp med utbildningsinsatser för skolans personal i uppdraget att balansera skyldigheten att garantera ordning och trygghet och vidta proportionerliga åtgärder. Vilka andra typer av åtgärder som domen kan leda till utreds för närvarande. Lennart Krantz har ännu inte beslutat om han kommer att överklaga domen.

Lennart Krantz har varit anställd i Täby kommun sedan 1988 som gymnasielärare och skolledare.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Mattisson, utbildningschef i Täby kommun, telefon 0766-438004

Sofia Paulsson (M), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
telefon 0766-439666

Senast uppdaterad:2013-08-30