Start / Många utmaningar när Täby växer

Många utmaningar när Täby växer

2016-03-29 07:52
Filippa Reinfeldt, Birgitta Kaasik och Leif Gripestam på fullmäktigesammanträdet 21 mars - Fotograf: Dan Håfström

Bostadsbyggandet, flyktingmottagandet och den oförändrade skattesatsen.
Det var några av frågorna som kommunens politiker debatterade när fullmäktige behandlade planeringsunderlaget för kommande år, PLU17.

Kommunalrådet Leif Gripestam (M) inledde debatten med att konstatera att kommunen går en spännande framtid till mötes.
– Täby är inne i en intensiv utvecklingsfas, sade Leif Gripestam.
Samtidigt pekade Leif Gripestam på att kommunen står inför stora utmaningar. En av dem är behovet av fler bostäder och kommunalrådet beklagade vad han betecknade som regeringens "flathet" i bostadsfrågan; att inte fler beslut fattas för att få i gång bostadsbyggandet på allvar. Samtidigt gladdes han åt att kommunen ändå kommit igång med flera stora nybyggnationer.
Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande– Nästa år drar vi igång två viktiga projekt: Täby Park och Västra Roslags-Näsby, sade Leif Gripestam.
Under den närmaste tio-årsperioden ska det byggas cirka 8000 nya bostäder i kommunen. Enligt planerna ska de första invånarna i de nya stadsdelarna Täby Park och Västra Roslags-Näsby flytta in 2018 respektive 2019. Leif Gripestam var också spänt förväntansfull inför utvecklingen av kollektivtrafiken med den planerade mångmiljardsinvesteringen i Roslagsbanan. Inom ramen för den av regeringen tillsatta Sverigeförhandlingen diskuteras bland annat att bygga ut Roslagsbanan till Stockholm City.

Leif Gripestam var nöjd över kommunens ekonomiska situation och över att kommunen stadigt lyckats hålla sitt mål om ett ekonomiskt överskott på två procent.
– Vår stabila ekonomi är en bra grund att stå på när vi ska bereda fler människor plats och boende i vår kommun, sade Leif Gripestam.
Betydligt mindre glad var han över det statliga utjämningssystemet. I år bidrar Täby med 460 miljoner kronor till systemet. 2017 höjs summan till 510 miljoner.
– Det är ett orosmoment att vi måste skicka iväg en halv miljard till andra kommuner. Det innebär en rejäl åderlåtning av våra resurser, sade Leif Gripestam. Kommunalrådet talade också om Täbys tradition som "valfrihetens vagga" i Sverige. Han menade att valfrihet och samverkan med entreprenörer och näringsliv även i fortsättningen ska vara en stark positiv kraft i utvecklingen av kommunens välfärdstjänster.
– Vi måste fortsätta ta hjälp av företag för att bedriva välfärdsverksamhet. Här står inte kommunalrådet och pekar på vilken skola barnen ska gå i. Det får människorna bestämma själva, sade Leif Gripestam.

Annica GryhedOppositionen med Annica Gryhed (S) i spetsen ifrågasatte majoritetens beslut att hålla skattesatsen oförändrad.
– Det verkar som majoritetens primära mål är oförändrad skattesats trots de stora utmaningar och investeringar som kommunen står inför. Det är oansvarigt att låsa fast sig vid detta. Skatten borde fungera som ett verktyg att använda utifrån de behov vi har, sade Annica Gryhed.
Oppositionsrådet tog också upp befolkningstillväxten och särskilt synen på flyktingar och nyanlända.
– Varje människa, flykting, nyfödd eller åldring, är en tillgång för vår kommun. De som kommer hit nu kommer att vara med och bygga ett Täby för framtiden. Vi får aldrig se dem som en kostnadspost, sade Annica Gryhed.

Fredrik Schulte (M) menade att fullmäktige måste ta den oro som många människor känner inför flyktingströmmen på allvar.
Fredrik Schulte– Den stora mängd asylsökande som Sverige tagit emot skapar ett enormt tryck på välfärdssystemen och en enorm press på bostadsfrågan, sade Fredrik Schulte. Han uttryckte även oro inför framväxten av tillfälliga modulbostäder i Täby vilket har diskuterats som en möjlig lösning på den akuta bostadsbristen för nyanlända.
– Modulbostäder är knappast bra för integrationen, sade Fredrik Schulte.
Han ville också veta om socialdemokraterna vill att Täby ska ta emot fler flyktingar än vad Migrationsverket kräver. Annica Gryhed svarade att Migrationsverket förväntas ålägga kommunen att ta emot fler flyktingar framöver och att kommunen i så fall ska följa verkets riktlinjer.
– Jag tror inte heller att en modulbostad är det värsta som kan hända en människa som flyr undan krig och terror, sade Annica Gryhed.
Hans Ahlgren (L) lyfte vikten av att inte bara ta emot de nyanlända utan också hjälpa dem att få en meningsfull tillvaro.
– Vi ska välkomna de nyanlända på ett bra sätt och då krävs det att vi ordnar med skola och arbete. Kommunen behöver samverka med näringsliv och civilsamhälle för att klara detta, sade Hans Ahlgren.
Rut Casselbrant Ludwig (KD) tog särskilt upp frågan om de ensamkommande flyktingbarnens behov.
– Det gäller att vi är väldigt flexibla och samarbetar med näringslivet för att kunna erbjuda de ensamkommande en kombination av utbildning och jobb, sade Rut Casselbrant Ludwig.
I slutet av debatten kring de nyanlända begärde Leif Gripestam ordet för att slå fast Alliansens ståndpunkt.
– Vi kommer att ta vårt ansvar för att hjälpa flyktingar. Det är viktigt att säga det. Vi är djupt engagerade i den här frågan.

Annica NordgrenAnnica Nordgren (C ) tog upp befolkningstillväxten och bostadsfrågan ur en annan synvinkel. Hon påminde fullmäktige om devisen "halva Täby grönt".
– Bostadsbyggandet ska främst bestå av en förtätning av nuvarande struktur. Vi får inte förstöra våra gröna stråk, sade Annica Nordgren.
Miljöpartiets Rolf Öberg (MP) slog ett slag för att unga vuxna måste ha någonstans att bo i kommunen.
– Det behövs fler mindre lägenheter, gärna hyresrätter, för alla unga människor har inte någon anhörig som kan bidra till insatsen i en bostadsrätt. Och vi måste också se till att hyresrätterna förblir hyresrätter, sade Rolf Öberg.
Rutinerade fullmäktigeledamoten Jan Boman (s) passade mot slutet av debattkvällen på att blåsa liv i diskussionen om ett nytt kulturhus i kommunen. Vissa majoritetsföreträdare gjorde gällande att det inte vore vettigt att prioritera ett kulturhus i ett läge när kommunen har mer trängande utmaningar som bostadsbristen att ägna sig åt.
– Det ena utesluter inte det andra, sade Jan Boman.

Leif Gripestam var inte främmande för idén om ett nytt kulturhus. Han uppmuntrade i stället fullmäktigeledamöterna att vara visionära och använda sin fantasi.
– Man kan till exempel tänka sig en gymnasieskola kombinerad med operahus. Givetvis med privat finansiering. Tänk stort! sade Leif Gripestam.

Om PLU-17

Planeringsunderlaget, PLU, anger inriktningen för den långsiktiga och strategiska planeringen av kommunens verksamhet. I planeringsunderlaget redovisas inriktningsmålen som gäller för mandatperioden. Under fullmäktigemötet beslutade fullmäktige att godkänna förslaget till planeringsunderlag för nästa år 2017, PLU 17.

I planeringsunderlaget sammanfattas kommunens politiska viljeinriktning enligt följande:

  • Individens behov av valfrihet ska tillgodoses. Kvaliteten ska vara hög i
    kommunens gemensamt finansierade verksamheter och förskola, skola
    och äldreomsorg, välfärdens kärna, ska prioriteras.

  • Mandatperioden ska kännetecknas av ordning och reda i kommunens gemensamma ekonomi. Det innebär god budgethållning för att undvika underskott. Samtidigt kännetecknas den närmaste tiden av en ekonomisk osäkerhet i relation till staten med anledning av det parlamentariska läget.

  • Kommunen är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik och investeringar i skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Både utvecklingen av verksamheterna och kvalitetssäkringsarbetet måste därför prioriteras och förstärkas i en högre utsträckning än hittills.

Planeringsunderlaget, PLU-17 (pdf)

Alla handlingar från sammanträdet 21 mars 2016

Lyssna på fullmäktigedebatten från sammanträdet 21 mars 2016

Fullmäktigedebatt

Alla bilder fotograf: Dan Håfström

Senast uppdaterad:2016-03-29