Start / Om Täby / Politik / Kommunfullmäktige / Program för uppföljning

Kommunfullmäktiges program för uppföljning

Kontroll och uppföljning förbättras och allmänheten får ökad insyn i utförares verksamhet

Program för uppföljning

I januari 2015 fick kommunallagen en ny reglering som ålägger Sveriges kommuner att genom beslut i fullmäktige en gång per mandatperiod fastställa ett program för uppföljning av privat driven verksamhet.Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Täby kommun antog ett sådant program den 24 november 2014, § 140, för mandatperioden 2015-2018. I Täby kommun omfattar programmet såväl privat driven verksamhet som verksamhet i egen regi och antogs i samband med beslutet om verksamhetsplan 2015.

En plan för varje nämnd

Utifrån kommunfullmäktiges antagna program ska varje nämnd ta fram en plan, som ska utgöra en sammanställning av den uppföljning och återkoppling som görs. Planen bifogas nämndens verksamhetsplan och resultaten följs upp vid delårs- och årsredovisning. 

Planen innehåller

  • En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
  • Vad som ska följas upp
  • Vilka former av uppföljning som tillämpas (t.ex. tillsyn, verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)
  • Funktion(er) som ansvarar för att genomföra uppföljningen
  • Uppföljningsfrekvens
  • Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet)
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-02-11