Start / Omsorg och hjälp / Familj, barn och unga / Så här går en utredning till

Så här går en utredning till

När socialtjänsten får veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med föräldrarna, barnet och vid behov andra för familjen viktiga personer för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna för att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Vid samtalen använder socialsekreteraren dokumentationssystemet  BBiC (Barns Behov i Centrum).

Det här är BBiC

Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren

  • barnets behov utifrån sju livsområden
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet och föräldrarnas förmåga.

Så här lång tid tar det

En utredning ska vara klar inom fyra månader. Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån den insamlade informationen. Bedömningen ligger sedan till grund för beslut om barnet och föräldrarna ska erbjudas hjälp genom socialtjänsten och i så fall vilken hjälp.

Målsättningen är att föräldrar, barn och socialtjänsten ska vara överens om vilken hjälp familjen behöver.

Beslut

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. När du ansöker om hjälp har du alltid rätt att få ett beslut på din ansökan.Om du inte får din ansökan beviljad får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. 

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Överklagandet lämnas in skriftligen till den som fattat beslutet. Du talar om vad du är missnöjd med. Handlingarna måste ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Fler upplysningar kan du få av socialsekreteraren eller klicka här : http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Navigation/Amnesnavigation/Forvaltningsratt/Att-overklaga/Att-overklaga/Overklaga-till-forvaltningsratt/).

Tolk 

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel - eller talskadad.

Vi har tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-22