Start / Omsorg och hjälp / Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling

I Täby kommun har vi som mål att ge dig en god kvalitet. Kravet på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom socialtjänsten och för både myndighetsutövning och för genomförande av övriga insatser.

Kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. God kvalitet innefattar bland annat rättssäkerhet, bemötande och delaktighet.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar inom socialtjänsten systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten och utifrån det planerar och utvecklar verksamheten.

Varje år sammanställs en kvalitetsrapport som ger en samlad översikt av det systematiska kvalitetsarbetet. Förutom dokumentation av kvaliteten innehåller rapporten även en redovisning av verksamheternas kvalitetsarbete.

Socialnämnden har fastställt följande kvalitetsmål

Gemensamma kvalitetsmål


• Socialtjänsten bedriver en verksamhet med god kvalitet på ett effektivt sätt till lägsta möjliga kostnad
• Socialtjänsten synliggör och redovisar resultaten av verksamheten på ett enkelt sätt
• Det finns tillgång till information om socialtjänstens insatser så att du har möjlighet att göra egna val
• Rättssäkerheten är garanterad
• Handläggning av ärenden genomförs snabbt och enkelt
• Du som har kontakt med socialtjänsten får ett gott bemötande och känner dig delaktig i utformningen av din insats
• Det finns en individuell genomförande- eller handlingsplan som upprättas tillsammans med dig som har beslut om insats
• Du som har en varaktig insats har en namngiven person att vända dig till i personliga frågor som rör insatsen (kontaktperson)

Kvalitetsmål för kommunal hälso- och sjukvård


• Vården är lättillgänglig
• Vården utgår ifrån att du har ett eget ansvar för din hälsa
• Det finns en individuell hälso- och sjukvårdsplan som upprättas tillsammans med den dig
• Du har en namngiven patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-06-21