Start / Omsorg och hjälp / Akut hjälp / När någon far illa - orosanmälan

När någon far illa - orosanmälan

När du är orolig för att någon far illa och behöver hjälp. 
Kontakta socialtjänstens personal för rådfrågning eller anmälan. Utanför kontorstid kan du vända dig till socialjouren nordost.

 

Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller brev. Tänk på att du inte ska göra en anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad. Tänk också på att det är ingen som läser e-post på helgdagar utan först nästa vardag. Är det utanför kontorstid så vänd dig till socialjouren. 

När du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa eller att det förekommer våld i en familj

Vänd dig till familjeenhetens mottagningsgrupp när du känner en oro och vill göra en anmälan. Du kan också ringa för rådfrågning och du har möjlighet att vara anonym. Mottagningsgruppen gör en första bedöming i alla familjesociala frågor och kan också ge telefonrådgivning. 

För dig som är utsatt för våld eller hot om våld av en närstående, kan det första steget vara att vända sig till socialtjänsten för att få hjälp, stöd och information.

Vuxna som missbrukar

I vissa fall är en persons missbruk så allvarligt att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för fara.
Är du orolig så vänd dig till missbruksenheten   

Äldre person som far illa

Vänd dig till avdelning äldreomsorg om du känner oro för en äldre persons liv eller hälsa. Det kan handla om behov av hjälp i hemmet eller på annat sätt hjälp och stöd från avdelning äldreomsorg när den äldre av någon anledning inte själv kan ta kontakt. Du kan även ringa och rådfråga och du har möjlighet att vara anonym. 

Vi har tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Anonym eller inte

Privatperson: Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte säga ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym. Som privatperson kan du inte få någon återkoppling på din anmälan.

Om du vill vara anonym när du ringer, tänk på att dölja ditt nummer.
Om du vill vara anonym när du skickar e-post behöver du skydda din avsändaradress. Om du säger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Yrkesverksam:  Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym. Om du hör av dig har du rätt att få återkoppling på din anmälan.

 

Socialstyrelsens film om anmälningsskyldighet

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-04-22