Start / Trafik, vägar och resande / Cykling och cykelvägar

Cykling och cykelvägar

Täby kommun arbetar för att det ska vara lätt och säkert att cykla från, till och inom kommunen. Att använda cykeln som transportmedel är ofta både billigare, snabbare och renare för miljön samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa. Täby kommun arbetar med ett antal pågående aktiviteter som ska bidra till förbättringar både lokalt och regionalt för cyklisterna. 

 

Regional cykelplan

Täby kommun deltar i arbetet tillsammans med Trafikverket och TMR (Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering) med den regionala cykelplanen i Stockholm som togs fram under 2013. Arbetet har bland annat resulterat i en åtgärdsvalsstudie för stråk i Stockholm nordost. Arbetet med planering av utbyggnad/åtgärder av dessa stråk pågår. För mer infomration se länkar till höger.

Regionala stråk som finns i Täby är: Arningestråket, Löttingestråket, Täbystråket, Täbyvägen och Åkersbergastråket. 

Regionala cykelstråk Täby kommun

Täby cykelplan

Täby cykelplan är kommunens första cykelplan. Planen har som mål att cyklandet i kommunen ska öka och att det ska bli säkrare att cykla i kommunen. Den viktigaste åtgärden för att nå denna målsättning är att skapa en väl fungerande och anpassad cykelinfrastruktur. En infrastruktur som består av ett väl sammanhängande och gent cykelvägnät.

Cykelvägnätet är indelat i fyra olika klasser för att visa deras roll i ett större sammanhang. Till detta nät kopplas utformningsprinciper för cykeltrafik för att säkerställa en enhetlig utformning, bra framkomlighet och trafiksäkerhet. För att få tillförlitlighet, trygghet och trafiksäkerhet i cykelvägnätet är det av stor vikt att drift och underhåll håller en god standard. Planen innehåller därför riktlinjerna för drift och underhåll av cykelvägnätet i kommunen. Planen berör vidare cykelparkering med tillhörande cykelparkeringsnorm, som är framtagen i och med att kommunen tagit fram en ny parkeringsstrategi (2014). Även vikten av cykelvägvisning för att kunna orientera sig i systemet är en del av cykelplanen samt förslag på hur de så viktiga kombinationsresorna cykel och kollektivtrafik kan utvecklas. Fördjupad information om cykelplanen finns under relaterade länkar i högermarginalen.

Cykelkarta

Täby kommuns befintliga cykelvägnät finns beskrivet i den interaktiva fritidskartan samt i den nya cykelplanen.

Cykelsäkerhet

Mer än 30 % av alla cyklister som skadas får huvudskador. En cykelhjälm räddar liv och skyddar många gånger mot skador med allvarliga konsekvenser. De vanligaste cykelolyckorna är singelolyckor och orsakerna är vanligtvis tekniska fel på cykeln, felbedömningar från cyklistens sida eller hinder på körbana. Läs mer om cykelhjälmar på cykelfrämjandets webbplats.

Fler saker att tänka på för säkrare cykling är att:

  • Trafikregler gäller även för cyklister.
  • Cykeln är ett fordon och ska vara försedd med minst en fungerande broms.
  • Reflexer och ringklocka ska finnas och vara i gott skick.
  • Reflexväst gör dig synligare för andra trafikanter.
  • Vid cykling i mörker, ska du ha bra belysning framåt och ett fast rött ljus bakåt.
  • Underhåll din cykel regelbundet.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-09