Start / Trafik, vägar och resande / Skötsel av gator och vägar / Tillstånd för grävning och trafikanordning

Tillstånd för grävning (schaktning) och trafikanordning

För att få schakta i mark som ägs av Täby kommun krävs ett så kallat schakttillstånd. Om arbetet sker på eller i anslutning till kommunala gator, vägar och gång- och cykelvägar  behövs i de flesta fall en så kallad Trafikanordningsplan (TA-plan). En viktig anledning till kravet på tillstånd är att förhindra olyckshändelser i samband med eller till följd av arbeten som utförs. Schakttillstånd ges endast till entreprenadföretag med markavtal. Arbetet får endast påbörjas efter att kommunen beviljat schakttillståndet samt i förekommande fall Trafikanordningsplanen (TA-planen).

Ansökan ska komma in till oss senast två veckor innan det planerade arbetet påbörjas.

Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre. Akuta reparationsåtgärder prioriteras. Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbetet får påbörjas.

Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld. Ansökningar med dålig information kan inte handläggas.

Numera ansöker du om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via ISY Case.

Läs mer om ISY Case i högermarginalen

Avgifter för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Från och med 2015-07-01 tar Täby kommun ut en avgift för handläggning av schakttillstånd och trafikanordningsplaner. Avgiften indexuppräknas årligen och avrundas till närmaste jämna hundra kr. För år 2015 är avgiften 1 900 kr för respektive tillstånd. 

Ny användare av ISY Case

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd använder du webbtjänsten. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.

Registrera dig och få tillgång till webbtjänsten i högermarginalen

Gör så här:
1. Registrera dig med e-postadress och namn (till exemple Karl/Entreprenor eller Pia Olsson/Företag)
2. Du får ett lösenord via e-post.
3. Testa att logga in via länken "Ansök om ...." i högermarginalen.
4. Fungerar inloggningen så skicka epost till trafik@taby.se och meddela att du registrerat dig och vem du ska representera, så läggs du in i rätt rollgrupp. Därefter kan du söka tillstånd via ISY Case.
5. Fungerar inte inloggningen så skicka e-post.

Tänk på detta

Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut.
Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen. Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. Det är viktigt att du har läst " Anvisningar för bedrivande av entreprenader " se länk under Relaterade dokument.

Observera att det alltid krävs nyttjanderätts- alternativt övergripande markavtal för schakter på Täby kommuns mark.

Tillgängligheten runt arbetsplatsen

I trafikanordningsplanen ska redovisas hur ni tillgodoser tillgänglighet förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier.

Ansvarsförsäkring

Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

Anvisningar för bedrivande av entreprenader

Anvisningarna har tagits fram av stadsbyggnadsnämnden för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens allmänna platsmark såsom gator, park eller naturmark.

Syftet med anvisningarna är att, mellan kommunen och de som avser att gräva i kommunens mark uppnå ett smidigt och enkelt samarbete med tydliga riktlinjer vad som gäller både innan, under och efter utfört arbete. Anvisningarna skapar även en ökad samordning av arbeten mellan olika aktörer som har anläggningar på eller i kommunens mark. Anvisningarna ska på ett smidigt sätt kunna hänvisas till, både i övergripande markavtal med stora ledningsdragande företag samt vid enstaka nyttjanderättsavtal där ledningar eller andra anläggningar grävs ned i kommunens mark.

Kontroll av arbetsplats och möjlighet till ingripanden

Ett schakttillstånd innebär att utövaren ska följa de bestämmelser som beskrivs i "Anvisningar för bedrivande av entreprenader", länk till höger. Vid brister eller felaktigt utförande kan Täby kommun ta ut viten enligt "Avtalsviten vid brister i schaktanvisningar", länk i högermarginalen.

En trafikanordningsplan är ett avtal mellan Täby kommun och en entreprenör. Täby kommun följer upp att utföraren har en godkänd TA-plan och följer denna. Vid eventuella felaktigheter eller avvikelser från godkänd TA-plan eller gällande lagregler ska utföraren uppmanas att omgående åtgärda sådana brister. Kontrollen görs efter "Trafikverkets kontrollmanual", länk i högermarginalen, för att få en likvärdig bedömning. Felaktigheter och avvikelser av utföraren kan betraktas som avtalsbrott i de fall rättelse inte sker. Viten kan tas ut enligt "Avtalsviten vid Täby kommuns kontroller av vägarbeten", se länk i högermarginalen. Vid grova fall kan arbetet stoppas.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-09-28