Snöröjning och sandning

Täby har cirka 30 mil vägar och 28 mil gång- och cykelvägar. När det kommer snö har bussgator, gång- och cykelvägar till skolor och kollektivtrafik högsta prioritet. Det är där snöröjningen börjar.

Så fungerar snöröjningen

Vi börjar snöröjningen på större trafikleder och gator med busstrafik vid 3 cm djup snö. Regionala cykelstråk och huvudcykelstråk ska börja snöröjas vid 2 cm snödjup. Övriga gång- och cykelvägar ska snöröjas vid 4-5 cm djup snö.

Vid ihållande snöfall påbörjas snöröjningen vid 7 cm djup snö.

Kompletterande snöröjning ska vara slutförd inom tre dygn efter avslutat snöfall. Snöar det oavbrutet kommer det naturligtvis att ta längre tid.

Förbättrad halkbekämpning på cykelvägarna i Täby

Att öka cyklandet i kommunen och att det ska vara säkrare att cykla är några av målen i Täby kommuns cykelplan. Som ett led i detta kommer Täby kommun att under vintern 2016/2017 sopsalta fem och en halv mil prioriterade cykelvägar för att öka framkomligheten för cyklister och gående. Kartan till höger som visar vilka cykelvägar som sopsaltas kommer att uppdateras årligen och ändringar kan ske under tiden beroende på byggnation.

Använd vår app för att anmäla behov av snöröjning

Vi använder en app för att ta emot felanmälningar och där kan du även anmäla om din gata behöver snöröjas. Använd länken till höger "Felanmälan" och läs mer om hur du ska gå tillväga.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för E18 (inklusive på- och avfarter), Norrortsleden, Arningevägen, Hagbyvägen och Skålhamravägen och snöröjningen av dessa vägar. Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

Halkbekämpning

Det finns olika metoder för att bekämpa halka och Täby kommun följer ständigt utvecklingen med alternativa och mer miljövänliga halkbekämpningsmedel. Salt kan orsaka rost- och miljöskador och används därför sparsamt i kommunen utan att få konsekvenser som begränsad framkomlighet och minskad trafiksäkerhet. Idag används exempelvis salt enbart på större trafikleder, bussgator och prioriterade cykelvägar medan det övriga vägnätet halkbekämpas med sand som är ett mer miljövänligt alternativ.

Halkbekämpningen utförs med tyngdpunkt på gångtrafiken och på vägar med kollektivtrafik och startar omgående efter snöröjningen eller vid halka. På större trafikleder, bussgator och prioriterade cykelvägar sker halkbekämpningen även förebyggande vid risk för frosthalka. 

Bortforsling av snö

I den mån det går undviks borttransport av snö om det finns tillräckligt med utrymme för snövallar inom vägområdet eller på angränsade mark. Idag har kommunen snötippar vid Arningevägen/Norrortsleden.

Sand till den egna tomten

Som kommuninvånare är du välkommen att hämta sand från kommunens sandlådor för att använda till din egen tomt när det är halt. Sandlådorna finns vid Fogdevägen 6 till höger om entrén. Sanden ska räcka till alla så ta inte mer än två hinkar per tillfälle.

Så kan du hjälpa till

För att vinterväghållningen ska kunna fungera bra finns det flera saker som du kan hjälpa till med.

  • Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor. Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordonen vilket innebär att snöröjningen kan hindras helt eller att den blir sämre utförd.
  • Respektera gällande parkeringsförbud eftersom en felparkerad bil kan resultera i att det inte går att snöröja på bästa sätt.
  • Det är inte tillåtet att forsla ut snö från tomt och infarter på allmän mark.
  • Snö och is som faller från tak ner på gångbanan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.
  • Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt samt sandat för att underlätta för brevbärare och renhållningsarbetare att komma fram.
 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2017-02-02