Start / Trafik, vägar och resande / Trafiksäkerhet och regler

Trafiksäkerhet och regler

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Täby genom att hålla hastigheterna och följa de lokala trafikföreskrifterna. Gatuenheten ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen. Kontakta gärna oss om du har frågor eller synpunkter.

Regler

I trafikförordningen (1998:1276) finns alla regler för hur vi ska uppträda i trafiken. Det finns även lokala trafikföreskrifter, till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som beslutas av Täby kommun och Länsstyrelsen. Kommunen beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter inom tättbebygt område, medan Länsstyrelsen gör detsamma utanför tättbebyggt område.

De lokala trafikföreskrifterna finns samlade i en rikstäckande databas (RDT) på Transportstyrelsens webbplats som ligger under relaterade länkar i högermarginalen på denna sida. Där kan du hitta information om vilka trafikregler som gäller på just din gata.

Säkerhet

Att hålla hastighetsgränserna på kommunens gator och vägar, precis som i övriga landet, måste bli bättre. Det är ett komplext problem som måste tacklas på många olika fronter för att få effekt. Alla inblandade måste ta sitt ansvar för att höja säkerheten. Du kan bidra genom att köra på ett säkert sätt, hålla hastighetsbegränsningen och ta hänsyn till gående och cyklister.

Det är först och främst alla trafikanters ansvar att respektera hastighets-begränsningarna och att värna om god trafiksäkerhet för alla trafikanter. Roslagspolisen är den övervakande myndigheten i Täby som har ansvaret för att gällande hastighetsbegränsningar följs.

Kommunen jobbar aktivt med att förbättra situationen genom olika trafiksäkerhetsprojekt.

Dialog med täbyborna

Det är viktigt för kommunen att ha en god dialog med dem som bor och verkar i Täby. På så sätt ökas kunskaperna om vilka problem som finns i trafikmiljön och hur situationen upplevs. Dessutom kan viktig information spridas på ett effektivare sätt. Dialogen sker till exempel genom projekten Hastighetsdialogen och Skolvägsprojektet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-09