Start / Trafik, vägar och resande / Vibrationer från trafik

Vibrationer orsakade av trafik

Fastighetsägare som upplever att huset skakar på grund av trafikvibrationer får själva anlita ett företag som utför vibrationsmätningar. Kostnaden för en vibrationsmätning uppgår till cirka 8 000−25 000 kronor beroende på mätperiodens längd och rapportutförande.

Om trafikvibrationerna i fastigheten uppgår till mer än 1 mm/sekunden (gränsvärdet för måttlig störning enligt nedan) betalar kommunen vibrationsmätningen och utreder orsaken till trafikvibrationerna. Om utredningen visar att åtgärden är av mindre omfattning utförs den under pågående budgetår.

Åtgärd som kräver större vägombyggnad budgeteras och byggs under nästkommande år med villkor att tillgängliga medel finns tillgängliga.

För mätning hänvisas till svensk standard SS 460 48 61 "Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader". I standarden anges två skikt vad gäller riktvärden.

Måttlig störning, 0,4-1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet).

Sannolik störning mer än 1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet).

Enligt den bedömning som gjorts med framtagningen av angivna riktvärden i svensk standard, anses mycket få människor uppleva vibrationer under skiktet "måttlig störning" som störande. Vibrationer i skiktet "måttlig störning" ger i vissa fall anledning till klagomål. I skiktet "sannolik störning" är vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-13