Lekplatser och lekparker

Täby ska vara en bra plats för barn och unga. Det ska finnas en god spridning av platser för lek och aktivitet i kommunen. Ambitionen inom tätorten är att alla barn ska ha gångavstånd till minst en lekplats.

Enstaleken

Lek i Täby - ny guide för lek och aktivitet!

Med en önskan om dagar fulla av utomhuslek lanserar vi nu Täbys första guide över lek- och aktivitetsytor. I guiden presenteras ett urval av kommunens drygt 40 roliga lek- och aktivitetsytor.

Broschyren har tagits fram som en del av arbetet med kommunens lek- och aktivitetsplan, vars syfte är att förbättra tillgängligheten avseende barn och ungdomars behov av lek, utomhusrekreation och spontanidrott. I broschyren ser du de satsningar som genomförts hittills.

Guiden finns att hämta i kommunhusets reception och på huvudbiblioteket. Du kan även ladda ner guiden här på hemsidan (se relaterade dokument till höger).

Lek- och aktivitetsplan

Lek- och aktivitetsplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 2007. Lek- och aktivitetsplanen presenterar en policy för lek- och aktivitetsytor och föreslår nyanläggning, ombyggnad och i några fall avveckling av befintliga lek- och aktivitetsytor. I planarbetet inventerades kommunens lek- och aktivitetsytor och en webbenkät besvarades av över 600 Täbybor. Barn- och ungdomar i tre kommundelar ritade sina drömplatser, visade de bästa och sämsta lekmiljöerna, och berättade vad de saknade.

Skötsel av lek- och aktivitetsytor

Driftenheten ansvarar för skötseln av kommunens lek- och aktivitetsytor. Fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och badplatser sköts av Kultur- och fritidskontoret.

Regler för lekplatser och lekredskap

Vilka regler gäller för att en lekplats ska klassas som säker och vem ansvarar för att lekplatsen uppfyller dessa krav? Läs Konsumentverkets skrift "regler i Sverige för lekplatser och lekredskap" till höger.

Några av Täbys lekplatser

Här nedan presenteras några av lekplatserna och aktivitetsytor i Täby. På Fritidskartan som du finner via länken till höger kan du hitta fler och se vilken lekplats eller aktivitetyta som ligger närmast dig.

 1. Båtleken
 2. Cirkusleken
 3. Enstaleken
 4. Flygleken
 5. Jarlabankeleken
 6. Lövbrunnaleken
 7. Mosstorpsleken
 8. Mountainbikebanan
 9. Myrlejonets lek
 10. Myrängsleken
 11. Näsa ängsleken
 12. Sjöflygleken
 13. Skarpängsleken
 14. Skogsleken
 15. Trafiklekplatsen
 16. Tågleken
 17. Virauddsleken
 18. Ängsholmsleken
 19. Åva Skatepark
 20. Sopranleken

Karta visande Täbys lek- och aktivitetsytor

Säkra lekplatser

För att upprätthålla säkerheten på lekplatserna sker tillsyn och underhåll kontinuerligt i enlighet med gällande standard EN 1176-77. Standarden innebär bland annat att underlaget ska vara mjukt och att öppningar och räcken på lekredskapen ska ha vissa mått  för att undvika att barnen skadar sig allvarligt. 

Lekplatserna sköts av Peab i driftsentreprenaden Täbykonceptet.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-07-04