Naturområden

Det finns många naturmiljöer och vackra platser att besöka i Täby. På denna sida får du tips på fina utflyktsmål att upptäcka på egen hand. Broschyrerna och kartorna till höger på denna sida ger dig vägledning till dina spännande utflyktsmål. Upptäck Täbys natur i lugn och ro och i din egen takt. Naturupplevelserna ger dig möjlighet till rekreation och avkoppling. Nedan tipsar vi om natur- och kulturområden som är värda att besöka.

Naturupplevelser

Beslut om bildande av naturreservatet Täby prästgård

Länsstyrelsen har fattat beslut om bildade av naturreservatet Täby prästgård den 15 november 2016 men med tre veckors överklagandetid från det kungörelseannons kommer in i tidning vilket sker den 30 november.

Reservatet ligger vid Prästgården söder om Prästgårdsvägen i Täby kyrkby. Området, cirka 95 ha, är ett gammalt odlingslandskap brukat sedan åtminstone äldre järnålder. Stora delar av området är naturbetesmarker det vill säga ogödslade betesmarker med långvarig hävd vilket gett upphov till en artrik flora. Bland annat finns den rödlistade arten finnögontröst och en ovanligt rosablommande variant av backsippa här. I området finns också gott om forn- och kulturlämningar. Reservatet ligger till stora delar på marker som är av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård samt Natura 2000-område. Genom reservatet går en del av forn- och naturstigen med informationsskyltar. Stigen har anlagts i samarbete mellan Täby kommun och Stockholms länsmuseum.

Naturreservat

Naturreservatet Rönninge by och Skavlöten

År 2002 inrättade Täby kommun ett naturreservat för området Skavlöten-Rönninge by. Området, som är cirka 180 ha stort, ligger utmed Rönningesjöns östra strand och är kommunens viktigaste friluftsområde. I områdets norra del finns Skavlöten, en friluftsgård med elljusspår och andra motionsspår och i söder finns en välbevarad visningsgård, Rönninge by. Området har stora värden för det rörliga friluftslivet, och här finns också höga kulturmiljövärden och likaså höga naturvärden. Mitt i området ligger Skansberget med fin utsikt över såväl Rönningesjön och andra delar av Täby. Området nås i norr från Roslagsvägen och i söder från Hägernäs station. Det går också att ta sig hit via Antennvägen i Arninge.

Stolpaskogen – Täbys stadsskog

Stolpaskogen är Täbys största naturparksområde. Här kan du uppleva varierade skogsmiljöer på gångavstånd. Vid Ensta krog i söder finns en tillgänglighetsanpassad lekplats och utegym. Inne i Stolpaskogen finns ett vindskydd samt en ordnad grillplats. För att förbättra tillgängligheten har spänger anlagts i ett område med alsumpskog. Här kan du ta dig fram torrskodd och uppleva naturen på nära håll. Under 2015 anläggs en ny natur- och kulturled i Stolpaskogen. Läs mer om Stolpaleden under relaterade länkar till höger.

Mörtsjöskogen                                       

Vandra runt Mörtsjön och Käringsjön på de anlagda slingorna Sjöslingan och Skogsslingan. Här finns tysta och orörda skogsområden. Våtmarkerna vid Mörtsjön – Käringsjön är en av kommunens mest värdefulla livsmiljöer för både växter och djur.

Hagby eklandskap

Södra Hagby erbjuder ett vackert, öppet jordbrukslandskap som domineras av åkermark och betesmark med slingrande grusvägar, faluröda byggnader och hästar. Området har höga naturvärden med stor förekomst av ekar i skogsbryn och på åkerholmar.

Skålhamra Kvighage

Skålhamra Kvighage är beläget strax söder om Täby golfbana utefter Skålhamravägen. Hagen är ett mycket intressant exempel på hur markerna hålls öppna med bete. Under hundratals år har artrikedomen bevarats. Detta gäller både flora och fauna. Vid en inventering har man funnit över 330 olika växtarter. Under de senaste tio åren har mer än hundra fågelarter setts i eller från hagen.

Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen

I Stockholmsregionen sträcker sig gröna kilar från landsbygden in mot stadens centrum. Täby berörs av tre av tio kilar; Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilen. I dessa tätortsnära grönområden finns stora möjligheter att uppleva fantastiska natur- och kulturvärden.

Till höger på denna sida hittar du kartor och broschyr för Angarn- och Bogesunds- och Rösjökilen som visar tips på besöksmål och aktiviteter. Till kartan hör en broschyr med 10 utvalda smultronställen.

Hitta ut i naturen via gröna kilar-app

Nu kan du även ta del av utflyftsmålen som finns i de gröna kilarna via en app som finns att ladda ner "gröna kilar" på App store. Appen gör det enklare för dig att hitta ut till ett naturområde, oavsett var i de gröna kilarna du bor. Du kan utifrån din position se hur långt du har till olika besöksmål och få information om naturen i text och bild. Väl ute i naturen kan du se var närmaste vandringsleder, rastplatser, grillplatser finns. Vill du inte använda appen så går det bra att ta del av samma information via webben, se länk till naturkartan "Gröna kilar" under relaterade länkar till höger. Läs även mer om kilarna på Regionplanekontorets webbplats, till höger på denna sida.

Upptäck naturen i Täby

Täby naturskyddsförening har, i samarbete med kommunen, tagit fram en broschyr över naturområden i Täby. Broschyren innehåller områdena Rönningereservatet, Hagby, Käringsjön och Mörtsjön, Skålhamra kvighage, Prästgårdsängarna och Gullsjön, Fågelsångsmossen och vandringstips längs Täbys stränder.

Ekarna i Täby - en guide till Täbys ekar

I Täby finns flera områden med gamla grova ekar. Ekarna kan bli 1000 år gamla om de står öppet och solexponerat. Minst 1000 olika arter är knutna till eken. I projektet "Ekarna i Täby" ska Täbys ekar få förutsättningarna att utvecklas så att de även i framtiden har en chans att bli 1000-åriga. Broschyren Ekarna i Täby - en guide till Täbys ekar går att ladda ner till höger på denna sida. Vi hoppas att denna guide ska väcka intresse och ge alla som vill möjlighet att upptäcka ekarna i Täby.

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-12-05