Start / Modulbostäder

Modulbostäder för nyanlända

För att möta behovet av bostäder för nyanlända invånare planeras modulbostäder på flera platser i kommunen.

Under 2016 ska Täby kommun ta emot 273 personer och 353 personer under 2017, som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Detta utifrån den nya bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016. Det finns i dagsläget inte kapacitet att tillhandahålla så många bostäder på kort sikt. Modulbostäder är en lösning som kommunen arbetar vidare med för att lösa situationen.

Modulbostäder planeras på flera platser

Kommunen har undersökt flera platser som kan vara lämpliga för modulbostäder. De kriterier vi utgått ifrån är att det ska vara rimligt nära till skolor och allmänna kommunikationer. Byggnationerna ska inte inkräkta på naturreservat och parker och inte vara ett hinder för byggande av andra bostäder, förskolor, skolor och kommersiella lokaler. Planen är att bygga ett 30-tal modulbostäder på varje plats.

Platser vi just nu arbetar vidare med

  • Löttinge, utmed Löttingevägen söder om Svevia (del av fastighet Löttinge 10:1)
  • Arninge, del av marken norr om Jaktvillan mellan Kundvägen och infarten till Jaktvillan (del av fastigheten Arninge 4:1)
  • Karby, södra Midgårds industriområde (del av Karby 2:1)

Boende i berörda närområden informeras

Inför varje etablering informerar vi boende i närområden av de platser som berörs. Vi skickar information till boende i närområdet med post och bjuder in till informationsmöten där vi berättar om vad som planeras och svarar på frågor. Information finns också här på taby.se/nyanlanda efter att informationsmötena hållits.

Tills dess att modulbostäderna är färdiga kommer alternativa lösningar att användas, till exempel sociala lägenheter, hotell och vandrarhem.

Frågor och svar om modulbostäder

Varför bygger Täby kommun modulbostäder?

Under 2016 ska Täby kommun ta emot 273 personer som beviljats uppehållstillstånd. Det finns i dagsläget inte kapacitet nog för att tillhandahålla så många bostäder på kort sikt, vilket gör att modulbostäder är en lösning som kommunen arbetare vidare med.

Hur resonerar kommunen kring modulbostäder som kan bli dyra?

Kommunen måste snabbt ordna bostäder. Därför är modulbostäder det alternativ vi har. För att bygga bostäder kan det ibland från tanke till färdiga bostäder ta upp till tio år att färdigställa. Kommunen strävar efter så kostnadseffektiva lösningar som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.  

Vilka platser gäller det?

I dagsläget handlar det om:
- Löttinge, tomten bredvid Svevia (Löttinge 10:1)
- Arninge Jaktvillekvarteret (Arninge 4:1)
- Karby, södra Midgårds industriområde (Del av Karby 2:1)

Planerar kommunen att bygga modulbostäder på flera platser?

I dagsläget arbetar vi vidare med ovan platser, men för att möta behovet av bostäder för nyanlända kommer vi att behöva utreda andra platser i kommunen. Vi undersöker vilka platser som kan vara lämpliga. En grundförutsättning är att kommunen ska äga tomterna. Det krävs också att tomterna inte är detaljplanerade för annan bebyggelse för att tillfälligt bygglov ska kunna beviljas.

Hur många modulbostäder?

Ett 30-tal modulbostäder planeras på varje plats.

Hur många ska flytta in?

Till varje område av modulbostäder beräknas det flytta in 30-50 personer.

Hur kommer lägenheterna att se ut?

De kommer att följa statens beslutade standarder. Så fort arkitekten har ritningar klara publicerar vi information på taby.se.

När kommer byggnationerna att vara klara?

Det är i dagsläget svårt att ange en tidpunkt för när de första modulbostäderna kommer att vara klara. Kommunen arbetar just nu med att upphandla modulbostäder.

Hur länge kommer modulbostäderna att finnas?

Tidsbegränsat bygglov ges på max 15 år. Men i det här fallet söks ett tillfälligt bygglov på 10 år med möjlig förlängning. 

Om behovet av bostäder för nyanlända minskar, kan man då använda modulbostäderna till annat, som till exempel studentbostäder?

Nej, det är inte möjligt enligt plan- och bygglagen. Om det inte finns behov av modulbostäderna kommer de att flyttas.

Går det att överklaga placeringen av modulbostäderna?

Ja, bygglov kan överklagas av sakägare (t ex grannar och ägare till grannfastighet). Beslut om arrendet går inte att överklaga.

Hur protesterar man mot placeringen av modulbygget?

Innan bygglov lämnas ska stadsbyggnadsnämnden ge möjlighet för t ex grannar och de som särskilt berörs att yttra sig enligt sedvanlig bygglovsprocess. Dessa kan också ha möjlighet att överklaga beslutet.

Hur arbetar kommunen med trygghet?

Kommunen fortsätter med sitt redan befintliga trygghetsarbete och kommer att utöka det arbetet om det behövs. Bland annat genom trygghetsvandringar och andra trygghetsskapande insatser. Kommunen har ett sedan länge bra samarbete med polisen, brandförsvaret, frivilliga organisationer och föreningar i kommunen.

Hur löser kommunen frågan med tillgång till vatten och avlopp för modulbostäder?

Frågan kommer att hanteras i samband med att de tekniska förutsättningarna för marken genomförs och innan bygglovsansökan kan godkännas.

Hur många nyanlända barn beräknas komma och i vilka åldrar?

De nyanlända personer som kommer till Täby anvisas från Migrationsverket. Kommunen får inga uppgifter om hur många av dessa som är barn eller i vilka åldrar barnen är.

Vad är det som bestämmer hur många nyanlända kommunen ska ta emot?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot har staten beslutat och beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Hur ser fördelningen av asylsökande och nyanlända elever ut i Täbys kommunala grundskolor?

Grundprincipen är att erbjuda platser på alla kommunala skolor, med några få undantag utifrån geografiskt avstånd.

Vilka extra resurser sätts in i skolan?

För att skapa bra möjligheter för grundskolorna får rektor 150 procent av skolpengen för elever som inte är svenska medborgare det första året. De ytterligare anpassningar och förstärkningar som behöver genomföras beslutas av rektor. 

Är det bara de kommunala verksamheterna som tagit emot asylsökande och nyanlända barn?

Nej, men de flesta placeras inom den kommunala grundskolan då kommunen enligt lag inte kan placera i fristående verksamheter. Dialoger förs dock löpande med flera fristående skolor.

Kommer det att göras en riskanalys när modulbostäderna planeras?

Ja. I samband med övriga förberedelser genomförs också en riskanalys.

 

 

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2016-05-11