Start / Omsorg och hjälp / Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder olika stödinsatser till dig med funktionsnedsättning (tidigare kallat handikapp). Du kan få insatser beviljade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag. Innan du kan få insatser enligt denna lag görs en utredning där handläggaren tar reda på om din funktionsnedsättning är av sådan art att du kan omfattas av LSS.

Så här ansöker du

Du, din vårdnadshavare eller din företrädare kan ansöka skriftligt, muntligt eller vid ett möte med biståndshandläggare. För att kunna utreda om du har rätt till insatser enligt LSS behöver biståndshandläggaren få in läkarintyg och psykologutredning som styrker din diagnos. Handläggaren behöver ibland ha kontakt med andra instanser såsom Habilitering, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänst och Försäkringskassan. Dessa kontakter tas dock endast om du godkänner det. Biståndshandläggaren måste alltid träffa personen som ansökan berör, detta gäller även barn och unga under 18 år. Ditt ärende kommer att handläggas så snabbt som möjligt, med längst tre månaders utredningstid. När utredningen är klar får du den hemskickad tillsammans med ett beslut. Du kan antingen få bifall, avslag eller delavslag på din ansökan. Ett avslag eller delavslag kan överklagas. Du får alltid tydlig information från din biståndshandläggare om hur du överklagar. Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock tillkommer avgifter för hyra för de som bor i vuxenboende samt för de som har fyllt 19 år och bor i barnboende. Kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk tillkommer i alla LSS-verksamheter.

Lagar som styr  Stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning kan ges enligt två lagar - Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här kan du läsa kort om vad de innebär.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande , betydande och varaktig kan du har rätt till hjälp och stöd  via LSS . Det är en rättighetslag och vänder sig till dig som omfattas av någon av nedan beskrivna personkretsar enligt 1 § LSS.

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att få veta om du omfattas av någon av personkretsarna måste du ha läkarintyg eller psykologutlåtande som styrker din situation.

Även om du omfattas av LSS betyder det inte att du automatiskt har rätt till stöd och hjälp. Din handläggare gör alltid en behovsprövning.

Om du inte omfattas av LSS kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), som ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet. Du har också rätt att ansöka om stöd enligt SoL även om du omfattas av LSS.

Ibland kan man ha rätt till insatser enligt både LSS och SoL.

LSS innehåller tio olika typer av hjälpinsatser

Insatserna är:

  • rådgivning och annat personligt stöd
  • personlig assistans
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • korttidstillsyn för ungdomar över tolv år
  • bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och hjärnskador som man har fått i vuxen ålder.

 

Råd och stöd

Råd och stöd enligt LSS är ett komplement till rehabilitering, habilitering ochsocialtjänst och kan gälla råd av till exempel psykolog, kurator, arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast, specialpedagog eller dietist. Råd och stöd är landstingets ansvar.

Kostnader

Insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock tillkommer avgifter för hyra för de som bor i vuxenboende samt för de som har fyllt 19 år och bor i barnboende. Kostnader för mat och övriga kostnader för privat bruk tillkommer i alla LSS-verksamheter.

Valfrihet (LOV)

Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för sina kommuninvånare. Som ett led i detta har kommunfullmäktige beslutat att valfrihet ska gälla inom daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, avlösarservice hemtjänst samt boendestöd. Under varje insats på Täby kommuns hemsida kan du se vilka leverantörer som ingåri valfriheten.

Socialtjänstlagen (SoL)

Om du inte är berättigad till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Bistånd kan ges för din försörjning (försörjningsstöd) samt för din livsföring i övrigt. Genom biståndet ska du uppnå vad man kallar en skälig levnadsnivå. Försörjningsstöd ansöker du om på Täby kommuns ekonomiska mottagning. Du har också rätt att ansöka om stöd enligt SoL även om du omfattas av LSS. Du kan exempelvis ansöka om hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet/ sysselsättning, avlösning, boendestöd, trygghetslarm och särskilt boende.

För att ansöka om hjälp och stödinsatser enligt SoL kontaktar du eller din närstående/ företrädare avdelning funktionsnedsättning i kommunen. En biståndshandläggare kommer vid ditt första möte informera om kommunens stöd och omsorgsinsatser enligt SoL. Detta besök kan ske hemma hos dig eller hos kommunen, avdelning funktionsnedsättning. Nästa steg är att du ansöker om en eller flera insatser och inkommer med läkarintyg som styrker ditt behov, diagnos och dina svårigheter. De uppgifter som kommit fram vid mötet med dig och det underlag som inkommit till biståndsenheten ligger till grund för den skriftliga utredningen. Om du vill får du ta del av utredningen och göra tillägg till den innan beslut fattas. Utifrån din situation och dina behov fattar biståndshandläggare beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd du är berättigad till. Beslutet fattas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan antingen få bifall, avslag eller delavslag på din ansökan. Ett avslag eller delavslag kan överklagas. Du får alltid tydlig information från din biståndshandläggare om hur du överklagar. Oavsett beslut skickas det till dig per post. Du som beviljats hemtjänst eller särskilt boende/ bostad med särskild service får betala en hemtjänst- eller omsorgsavgift. Avgiften baseras på din inkomst.

Det kommunala rådet för funktionshinders-frågor

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) finns till för samråd och information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådet initierar också frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

 

 

Skip Navigation Links.
Senast uppdaterad:2015-10-02